Valgre

Arhitektuurivõistlus Pärnus Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute elamupiirkonna planeeringule ja hoonete ning hoonetevahelise ruumi arhitektuursele ja kujunduslikule lahendusele.

Elurajoon

1. koht - "Pilliroog"

2. koht - "Sinilind"

3. koht - "VL"

Detailplaneeringu algatamise otsus

Geodeetiline alusplaan

PÄRNU LINNAVOLIKOGU

O T S U S

Pärnu 29. november 2018 nr 96

 

Algatada Pärnu linnas Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute detailplaneeringu koostamine.

Detailplaneeringu koostamise ülesandeks on selgitada välja krundile sobivaim hoonestusala ja

ehitusõigus, määrata arhitektuursed ja linnaehituslikud tingimused ning haljastus, parkimis- ja

liikluslahendus.

Pärnu linn, Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute Maa-ala ja tehnovõrkude plaan.

Detailplaneering

(koostamisel)

Arhitektuurivõistluse lähteülesanne

Arhitektuurivõistluse eesmärk on leida parim planeeringu- ja hoonestuslahendus Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute elamupiirkonna planeeringule ja hoonete ning hoonetevahelise ruumi arhitektuursele ja kujunduslikule lahendusele. Pakutav lahendus peab moodustama rannapiirkonda väärtustava tervikliku meeldiva ja inimsõbraliku elukeskkonna.

DP maa-ala asukoha skeem:

Detailplaneeringu algatamise otsus:

Geodeetiline alusplaan:

Lae alla:

Arhitektuurivõistlus

Käesoleva planeeringu koostamise aluseks on Pärnu Linnavolikogu 29. novembri 2018 otsus nr 96:

 Pärnu linnas Karja tn 97, 99 ja Villa tn 2a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine ja detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmine.

Arhitektuurivõistluse tingimused:

Lae alla:

Lae alla:

Lae alla:

Detailplaneering (koostamisel):

Arhitektuurivõistluse žürii protokoll

21. detsember 2020

Protokoll:

Lae alla:

1. Preemia "Pilliroog":

2. Preemia "Sinilind":

3. Preemia "VL":